Battery

 2 สิ่งที่ท้าทายสำหรับการผลิตและควบคุมแบตเตอรี่ในปัจจุบัน คือ การชาร์จ และการจัดเก็บ เมื่อเทคโนโลยีมาถึงแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับตัว และมึความรู้ในเรื่องของการวัดแก๊ส เครื่องมือวัดคุณภาพแบตเตอรี่ สินค้าแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่

charging and storage is the two most challenging in manufacturing battery today

#Insulation

#ThicknessControl