จำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบกัญชาและสาร THC - Sale and Service of THC detection and analysis

ความชื้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ของยาสูบ นอกจากนี้ผู้ผลิตซิการ์ และบุหรี่ยังได้รับความท้าทายจากการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ และการผลิตผลิตภัณฑ์ก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและของเสียด้วย

Moisture plays a critical role in determining tobacco end-product quality. Cigar and cigarette manufacturers are also challenged with meeting quality standards and producing end products faster, all while keeping an eye on energy conservation and waste.

tetrahydrocannabinol will become part of food, medicine - no doubt. In fact - thousands of RD in this area are approved and accepted in many countries.

We have measuring tools this real-time, continuous monitoring of your product enables forward thinking and determination of your manufacturing process. See more detail, Just click on the hashtag below.

 

#ThcMoisture

#Color&Scent

 

#วัดความชื้น

 

 

 

Visitors: 9,442